• Szeretne relaxálni, feltöltődni?

  Szeretne relaxálni, feltöltődni?

 • Szereti a minőséget?

  Szereti a minőséget?

 • Szereti a maximális figyelmet?

  Szereti a maximális figyelmet?

 • Megtalálta, akit keresett!

  Megtalálta, akit keresett!

Adatkezelés

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat 

Általános rendelkezések

Herczeg Csilla e.v.

Székhely: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 122/3

Nyilvántartási szám: 43824889

Adószám: 67166664-1-43

Telefon: 0620-584-0027

E-mail: chillamasszazs@gmail.com

az általa üzemeltetett www.chillamasszazs.hu weboldalon a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el. A felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot, amennyiben bármilyen formában kapcsolatfelvételt kezdeményez az adatkezelővel.

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy www.chillamasszazs.hu-ra látogató természetes személyek személyes adatait, valamint meglévő adatbázisból átvett természetes személyek személyes adatainak tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rendszerezése, tárolása, felhasználása, rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintett vagy érintettekkel, kapcsolatba hozható minden olyan adat, amely az érintettre vonatkozó következtetést teszi lehetővé, pl.: név, e-mail cím, telefonszám, testi, fiziológiai, szellemi adottság stb.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat, teljes körű vagy egyes szolgáltatásokra kiterjedő kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján, beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is, adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján, közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Herczeg Csilla e.v.

Székhely: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 122/3

Nyilvántartási szám: 43824889

Adószám: 67166664-1-43

Telefon: 0620-584-0027

E-mail: chillamasszazs@gmail.com

3. Adatfeldolgozó

Herczeg Csilla e.v.

Székhely: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 122/3

Nyilvántartási szám: 43824889

Adószám: 67166664-1-43

Telefon: 0620-584-0027

E-mail: chillamasszazs@gmail.com

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek (adatkezelők, adatfeldolgozók): Az adatokat az adatkezelő jogosult megismerni. Az adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki. Az adatfeldolgozó csak és kizárólag jelen Adatvédelmi és Adatkezelési feltételében foglaltak szerint jogosult az adatokat feldolgozni és azzal összefüggésben álló tevékenységeket elvégezni.

5. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, módja és célja

5.1. A szolgáltatás során kizárólag személyes tevékenységet végzek.
A tevékenység megkezdése előtt szükséges a szolgáltatás igénybevevőjének egészségügyi és fizikai állapotáról ismereteket szereznem. Ezek az adatok különleges, úgynevezett szenzitív adatoknak minősülnek, ezért ezen adatok kezeléséhez a szolgáltatás igénybevevőjének kifejezett hozzájárulására van szükség. Egy adatlap kitöltésével, és aláírásával hozzájárul ezen adatok kezeléséhez, tárolásához. Az adatlapon egészségügyi állapotra vonatkozó információk mellett szerepel név, születési hónap és nap, e-mail cím, telefonszám, lakcím, névnap.

5.2. A szolgáltatást 16 éven aluli kiskorúak nem vehetik igénybe. A 16. életévüket betöltött kiskorúak esetében a törvényes képviselő írásbeli jóváhagyása szükséges mind a szolgáltatás, mind az adatkezelés tekintetében, melyet mint a fenti esetben, az egészségügyi adatlap kitöltésével és aláírásával tehet meg.

5.3. A szolgáltatást igénybevevő személyes adatainak kezelése során az adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

5.4. A szolgáltatás igénybevevője mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani a chillamasszazs@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620-584-0027 telefonszámon.

5.5. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatást igénybevevő önkéntes, írásbeli hozzájárulása.
A hozzájárulást a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával adja meg.

5.6. Az adatkezelés célja kizárólag a szolgáltatásokhoz tartozó számlázás, kapcsolattartás, marketing tevékenység (telefon, sms, e-mail, postai küldemény).

5.7. A szolgáltatás igénybevevője bármikor, indoklás nélkül kérheti adatainak törlését, megsemmisítését.

5.8. A szolgáltatást igénybevevő adatait az általa aláírt adatlapon tárolom, digitális változat nem készül. Az adatlapokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

5.9. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.10. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a szolgáltatás igénybevevőjének előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.11. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart, ami maximum az utolsó kapcsolatba lépést követő 1 naptári év.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. A szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az illető hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. A felhasználó jogai

8.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatfeldolgozó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.
Jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatfeldolgozóhoz fordulhat a lenti elérhetőségeken keresztül.
Levelezési cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 122/3
E-mail: chillamasszazs@gmail.com

8.4. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni mely esetben az adatkezelő, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröli az adatokat, mely esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

8.5. Az érintett, bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is, illetve jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Posta cím: 1530 Budapest, Pf: 5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

8.6. Amennyiben az érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szemben kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

.

.